Tiek pabeigts  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Ambulatorās veselības infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrā „Līgatne””

 

 

 

 

2011. gada decembrī SIA „Rehabilitācijas centrā „Līgatne”” tiek pabeigts projekts „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, veicot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/025”.

Vienošanās par projekta īstenošanu  ar  Centrālās finanšu un līgumu aģentūru (iepriekš Veselības ekanomikas centrs) un LR Veselības ministriju tika noslēgta 2010. gada 23. septembrī.

Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 233 435, 47, no kuriem 15% jeb Ls 35 015,32 sedz Rehabilitācijas centrs un 35% jeb Ls 198 420,15 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzfinansējums. Lai iegūtu līdzekļus pašu finansējuma daļai Centrs noslēdza kredītlīgumu AS „SEB banka” par kredīta saņemšanu ar kopējo summu Ls 34 000,00.

Projekta ietvaros tika izstrādāts un realizēts tehniskais projekts. Tā sagatavošanu un autoruzraudzību nodrošināja SIA „Arhitektūras birojs Forma”. Šobrīd jau ir noslēgušies pēdējie būvniecības un renovācijas darbi Centra telpās, ko veica SIA „RE RE 4” celtnieki.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu tika izsludinātas iepirkumu procedūras, kā rezultātā SIA „NOSPRO” piegādāja 5 datoru komplektus un SIA „Palisandrs” nodrošināja dažādu mēbeļu – iebūvētu virtuvju, krēslu, skapju un galdu, piegādi. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu ierobežojumiem mēbelēm maksimāli izmantojamā summa ir Ls 5000,00, ar ko nepietiek  pilnīgai Centra 4. stāva iekārtošanai. „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” pieņēma lēmumu, izmantojot savus līdzekļus, iepirkt papildus nepieciešamākās mēbeles un laika gaitā turpināt iekārtot 4. stāvu.

Atklāta konkursa rezultātā tika izvēlēti arī piegādātāji ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai. „Arbor medical korporācija” nodrošinās jaunas rehabilitācijas gultas ar ergonomiskajiem matračiem, pacientu skapīšus, elektrokardiogrāfu, veloergometru, mobilo pacientu pacēlāju, kušetes, procedūru galdiņus un krioterpijas aparātu par kopējo summu Ls 40 908.26. Savukārt ratiņkrēslus, adaptētu virtuves piederumu komplektu, aktivitāšu galdus un terapijas krēslus, sensorās stimulācijas ierīces un bērnu pārtīšanas galdu par kopējo summu Ls 5217.41 piegādās SOA „Antomas”. Par dažādu dušas palīgierīču piegādi 1 198,48 vērtībā parūpēsies Lietuvas firma SAS „Slaugivita”.

Veikto 4.stāva iekšējo renovāciju rezultātā, telpās novērstas neatbilstības obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un ugunsdrošības prasībām. Atjaunotas nefunkcionējošās ventilācijas sistēmas, aizstāta bojātā santehnika, novērsti bojājumi inženiertehniskajos tīklos, novērsti sienu, griestu apmetuma un krāsojuma bojājumi, pacientu un darba drošību apdraudošu grīdu segumu bojājumi, bojājumi logos un durvīs. Lai funkcionālāk un loģiskāk izkārtotu attiecināmos rehabilitācijas, procedūru kabinetus un dienas stacionāra palātas, izveidota pieejama vide personām neatkarīgi no funkcionālajiem traucējumiem. Lai vecāka gadu gājuma cilvēkiem, bērniem un personām ar invaliditāti būtu ērti pārvietoties un komfortabli uzturēties telpās, iekārtotas istabiņas ar sanitāriem mezgliem, ko ērti var izmantot pacienti ar funkcionāliem ierobežojumiem. Pilnveidots un saremontēts lifts, lai to varētu izmantot vienlīdzīgi personas ar funkcionāliem traucējumiem, ieviešot skaņas un gaismas signālus, braila raksta pogas, spilgtāk apzīmētas pogas, uzlabots lifta mehānisms. 

Rehabilitācijas centrā „Līgatne” sniedz kompleksus medicīniskas rehabilitācijas pakalpojumus, izmantojot ārstu rehabilitalogu un speciālistu konsultācijas, procedūras un veselības nostiprinošas nodarbības.Darbs ar pacientu rehabilitācijas centrā notiek ar precizētiem katra multidisciplinārās komandas locekļa pienākumiem un atbildību par individuālu pieeju rehabilitācijas mērķa sasniegšanai.

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne” atrodas Līgatnes novada „Skaļupēs”. Centra darbības pamata virziens ir medicīniskās rehabilitācija pēc insulta, sirds – asinsvadu, kaulu locītavu, muguras sāpju, operācijām  un citām saslimšanām. Tāpat centrs piedāvā dažādas medicīniskās SPA un organisma atjaunošanas programmas. Centra darbības pamatā ir individuālas attieksmes nodrošināšana katram klientam.

 

Tekstu sagatavoja S.Usāne

Tālr. 26407514

www.rehcentrsligatne.lv

 

 

Turpinās projekta īstenošana „Ambulatorās veselības infrastruktūras uzlabošana  SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””.

 

 

 

 

 

 

2010.gada 23 septembrī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, Veselības ekonomikas centru un LR Veselības ministriju tika noslēgta Vienošanās par projekta īstenošanu Nr.3DP/3.4.5.1.2/10/IPIA/VEC/025 projektam „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, veicot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” , ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai un Projekta uzraudzībai un kontrolei 3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātei „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 231 209,32 no tām Attiecināmās izmaksas – LVL 231 209,32, atbalsta finansējums – LVL 196 527,92.
2010 gada  augustā tika parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi: sagatavošanu un autoruzraudzības nodrošināšanu ar SIA „Arhitektūras birojs Forma”.
Realizējot projektu, tiks veikta „SIA Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” kā ambulatorās veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja attīstība. Tiks nodrošināta stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras pielāgošana dienas stacionāra un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojamu sniegšanai, optimizējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemes reģionā.
2011.gada 18.aprīlī tika parakstīts līgums ar SIA „RE RE 04” un celtnieki ir uzsākuši renovācijas darbus SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””

Projekta ietvaros telpās 4.stāvā un ārstu kabinetos un fizioterapijas zālē 1.stāvā, izveidojot dienas stacionāru, paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot ēkas iekšējo renovāciju un infrastruktūras rekonstrukciju, kas pilnībā paredzēta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai – procedūru telpās, ārstu speciālistu kabinetos, speciālās terapijas kabinetos (fizioterapijas, ergoterapijas, logopēda, psihologa), rehabilitācijas kabinetā bērniem, dienas stacionārā (kopā 16 istabiņas, no tām 12 istabiņas pielāgotas personām ar kustības traucējumiem, procedūru kabinetos un medicīnas personāla darba telpās), funkcionālās diagnostikas telpās. Plānoti iekšējo komunikāciju un inženiertīklu izveides darbi, izbūvējot komunikācijas signalizācijas sistēmas izveidei, uzstādot aparatūru telekomunikāciju sistēmai un renovējot ventilācijas sistēmu. Plānots veikt lifta remontu un tā funkcionālu uzlabošanu, pielāgojot cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām.
Informāciju sagatavoja Sarmīte Usāne

 

 

 

 

Uzsākta projekta īstenošana „Ambulatorās veselības infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””.

 

 

 

2010.gada 23 septembrī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, Veselības ekonomikas centru un LR Veselības ministriju tika noslēgta Vienošanās par projekta īstenošanu Nr.3DP/3.4.5.1.2/10/IPIA/VEC/025 projektam „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, veicot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” , ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai un Projekta uzraudzībai un kontrolei 3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātei „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 231 209,32 no tām Attiecināmās izmaksas – LVL 231 209,32, atbalsta finansējums – LVL 196 527,92.
Uz šo brīdi ir izstrādāts Iepirkuma plāns un ir uzsāktas iepirkuma procedūras. Augustā tika parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi: sagatavošanu un autoruzraudzības nodrošināšanu ar SIA „Arhitektūras birojs Forma”.
Realizējot projektu, tiks veikta „SIA Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” kā ambulatorās veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja attīstība. Tiks nodrošināta stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras pielāgošana dienas stacionāra un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojamu sniegšanai, optimizējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemes reģionā.
Projekta ietvaros telpās 4.stāvā un ārstu kabinetos un fizioterapijas zālē 1.stāvā, izveidojot dienas stacionāru, paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot ēkas iekšējo renovāciju un infrastruktūras rekonstrukciju, kas pilnībā paredzēta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai – procedūru telpās, ārstu speciālistu kabinetos, speciālās terapijas kabinetos (fizioterapijas, ergoterapijas, logopēda, psihologa), rehabilitācijas kabinetā bērniem, dienas stacionārā (kopā 16 istabiņas, no tām 12 istabiņas pielāgotas personām ar kustības traucējumiem, procedūru kabinetos un medicīnas personāla darba telpās), funkcionālās diagnostikas telpās. Plānoti iekšējo komunikāciju un inženiertīklu izveides darbi, izbūvējot komunikācijas signalizācijas sistēmas izveidei, uzstādot aparatūru telekomunikāciju sistēmai un renovējot ventilācijas sistēmu. Plānots veikt lifta remontu un tā funkcionālu uzlabošanu, pielāgojot cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Usāne