Trauksmes celšana • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Trauksmes celšana

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””

Trauksmes celšana

2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus.

Trauksmes celšana – tā ir iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas būtība – ikviens organizācijā nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs organizācijas darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta organizācijas reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas.

Atbilstoši likumam, Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem iespējamiem pārkāpumiem:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 • korupciju;
 • krāpšanu;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 • sabiedrības veselības apdraudējumu;
 • pārtikas drošības apdraudējumu;
 • būvniecības drošības apdraudējumu;
 • vides drošības apdraudējumu;
 • darba drošības apdraudējumu;
 • sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 • cilvēktiesību pārkāpumu;
 • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 • pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 • konkurences tiesību pārkāpumu.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāms:

 • trauksmi ceļ anonīma persona;
 • trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana.

Trauksmes ziņojumus aizpilda, izmantojot veidlapu (lejupielādēt) vai brīvā formā norādot nepieciešmaos rekvizītus,  un to var iesniegt šādi:

 • elektroniski, izmantot veidlapu (lejupielādēt) nosūtot uz e-pasta adresi rcltrauksme@gmail.com (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus);
 • pasta sūtījums, norādot, ka ziņojums ir Trauksmes cēlēja ziņojums;
 • ievietojot to SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 1.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē;
 • iesniedzot to personīgi kontaktpersonai;
 • mutiski (mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē kontaktpersona trauksmes cēlēja klātbūtnē un ziņojuma kopiju izsniedz trauksmes cēlējam).

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” trauksmes celšanas kārtība ir noteikta iekšējā normatīvā aktā SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne”’ iekšējās trauksmes celšanas noteikumi, kas sagatavoti pamatojoties uz Trauksmes celšanas likumu.

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””  kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos – biroja vadītāja tālr.: +371 64161911, e-pasts: rcltrauksme@gmail.com

 

“SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” iekšējās trauksmes celšanas sistēmas shēma”.