Apdrošināšana • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Apdrošināšana

Rehabilitācijas centram “Līgatne” ir sadarbības līgumi ar sekojošām apdrošināšanas kompānijām: AS BALTA, AAS Gjensidige Baltic (stacionārā rehabilitācija), Compensa Life Vienna Insurance Group SE,  kā arī AS Seesam insurance Latvijas filiāle.

Atkarībā no apdrošināšanas veida, atsevišķus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus apmaksā arī citas apdrošināšanas kompānijas (pēc informācijas jāvēršas pie attiecīgās kompānijas aģentiem).

Rehabilitācijas pakalpojumu apmaksa iespējama gan stacionārai rehabilitācijai, gan pacienta iemaksām, gan ambulatorai rehabilitācijai.

Rehabilitācijas centram „Līgatne” ir sadarbība ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), par atlīdzības kompensāciju ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Apdrošināšanas atlīdzību piešķir saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”. Papildu izdevumu, kas radušies pēc nelaimes gadījuma darbā vai pēc konstatētas arodslimības, atlīdzināšanas kārtību nosaka 1999. gada 16. februāra MK noteikumu Nr.50 “Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība” IV¹. nodaļa.